• >X

  ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੀ ਮੇਕਾਂਗ ਨਦੀ ''ਚ ਮਿਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੱਛੀ (ਤਸਵੀਰਾਂ)

  ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੀ ਮੇਕਾਂਗ ਨਦੀ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ (ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ) ਦੀ ਮੱਛੀ 'ਸਟਿੰਗਰੇ' ਮਿਲੀ ਹੈ। 'ਵੰਡਰਸ ਆਫ਼ ਦਿ ਮੇਕਾਂਗ' ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ​​13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਸਟਿੰਗਰੇ' ਫੜੀ ਗਈ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ 300 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਸੀ।
 • <>X

  ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੀ ਮੇਕਾਂਗ ਨਦੀ ''ਚ ਮਿਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੱਛੀ (ਤਸਵੀਰਾਂ)

  ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੀ ਮੇਕਾਂਗ ਨਦੀ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ (ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ) ਦੀ ਮੱਛੀ 'ਸਟਿੰਗਰੇ' ਮਿਲੀ ਹੈ। 'ਵੰਡਰਸ ਆਫ਼ ਦਿ ਮੇਕਾਂਗ' ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ​​13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਸਟਿੰਗਰੇ' ਫੜੀ ਗਈ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ 300 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਸੀ।
 • <>X

  ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੀ ਮੇਕਾਂਗ ਨਦੀ ''ਚ ਮਿਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੱਛੀ (ਤਸਵੀਰਾਂ)

  ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੀ ਮੇਕਾਂਗ ਨਦੀ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ (ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ) ਦੀ ਮੱਛੀ 'ਸਟਿੰਗਰੇ' ਮਿਲੀ ਹੈ। 'ਵੰਡਰਸ ਆਫ਼ ਦਿ ਮੇਕਾਂਗ' ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ​​13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਸਟਿੰਗਰੇ' ਫੜੀ ਗਈ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ 300 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਸੀ।
 • <>X

  ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੀ ਮੇਕਾਂਗ ਨਦੀ ''ਚ ਮਿਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੱਛੀ (ਤਸਵੀਰਾਂ)

  ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੀ ਮੇਕਾਂਗ ਨਦੀ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ (ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ) ਦੀ ਮੱਛੀ 'ਸਟਿੰਗਰੇ' ਮਿਲੀ ਹੈ। 'ਵੰਡਰਸ ਆਫ਼ ਦਿ ਮੇਕਾਂਗ' ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ​​13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਸਟਿੰਗਰੇ' ਫੜੀ ਗਈ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ 300 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਸੀ।
 • <>X

  ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੀ ਮੇਕਾਂਗ ਨਦੀ ''ਚ ਮਿਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੱਛੀ (ਤਸਵੀਰਾਂ)

  ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੀ ਮੇਕਾਂਗ ਨਦੀ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ (ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ) ਦੀ ਮੱਛੀ 'ਸਟਿੰਗਰੇ' ਮਿਲੀ ਹੈ। 'ਵੰਡਰਸ ਆਫ਼ ਦਿ ਮੇਕਾਂਗ' ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ​​13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਸਟਿੰਗਰੇ' ਫੜੀ ਗਈ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ 300 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਸੀ।
 • <X

  ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੀ ਮੇਕਾਂਗ ਨਦੀ ''ਚ ਮਿਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੱਛੀ (ਤਸਵੀਰਾਂ)

  ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੀ ਮੇਕਾਂਗ ਨਦੀ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ (ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ) ਦੀ ਮੱਛੀ 'ਸਟਿੰਗਰੇ' ਮਿਲੀ ਹੈ। 'ਵੰਡਰਸ ਆਫ਼ ਦਿ ਮੇਕਾਂਗ' ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ​​13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਸਟਿੰਗਰੇ' ਫੜੀ ਗਈ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ 300 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਸੀ।
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..